ÁSZF

4% FITNESS HÁZIREND
A Házirend célja, hogy meghatározza a 4% Fitness Mozgásközpontban, (továbbiakban: 4% Fitness) tartózkodó, illetve a 4% Fitness szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, a 4% Fitness területén tartózkodó személyek (továbbiakban együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a 4% Fitness szolgáltatásainak egyedülállóan kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét.
A Házirend rögzíti ezen kívül a 4% Fitness szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, létesítményei, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.
A 4% Fitness jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes oldalon (www.budapestgym.com) és a 4% Fitness mozgásközpontban tesz közzé.
Általános rendelkezések
I.1. A Házirend személyi és területi hatálya
Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a 4% Fitness területén a 4% Fitness szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).
A Házirend területi hatálya a 4% Fitness által használt területre terjed ki.
A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.
A napijegy illetve bármely bérlet megvétele, valamint a 4% Fitness területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.
A Házirend megtekinthető a 4% Fitness recepcióján, illetve annak internetes honlapján (www.budapestgym.com).
I.2. 4% Fitness nyitvatartási rendje
A 4% Fitness hétköznaponként 7-22 óráig. Hétvégén 9-21 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

I.3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések
A 4% Fitness területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:
– body terem, személyi edzők
– funkcionális terem, csoportos órák
– egyéb, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások (pl. gyerek fitnesz, játszóház) – aerobik órák, egyéb fitnesz csoportos órák
– szauna
A 4% Fitness szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a 4% Fitness és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás (pl. All You Can Move Sportpass, Sportkártya, stb.) keretében vehetők igénybe.
A 4% Fitness által kibocsátott bármely belépőkártya, bérlet, egyéb iratok a 4% Fitness tulajdonát képezi.
A belépésre jogosító fenti iratok érvényességét a 4% Fitness minden belépéskor ellenőrzi, szükség esetén a vendégtől mindemellett beléptető ív aláírását kéri. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.
A 4% Fitness alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Aerobic, Fitness, Funkcionális sportok, squash, szauna, stb) csak és kizárólag napijegy, bérlet vagy egyéb speciális jegy vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek.
A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 3 órás terem használatra jogosít fel, illetve egy csoportos óra látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, több napi jegyet kell megvásárolnia.
Amennyiben a kombinált bérlettel rendelkező vendég, több csoportos órát szeretne látogatni, ugyan azon a napon, bérletéből annyi alkalom kerül levonásra, ahány órán részt kíván venni.
Havi kombinált bérlettel rendelkezők naponta több alkalommal léphetnek be és több csoportos órán vehetnek részt, bérletéből belépésenként és csoportos óránként újabb alkalom kerül levonásra.
A Havi Body bérlet naponta egy belépésre jogosít, csoportos órán/órákon való részvételhez napijegy/ek vásárlása szükséges.
A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával vehetők igénybe. A 4% Fitness jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni.

A 4% Fitness a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít. A recepción átvett sorszámozott kulcshoz tartozó azonos sorszámú öltözőszekrények használata kötelező, melyet csak az edzés idejére vehet igénybe a vendég. Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősség szabályait az I.7. pont tartalmazza.
A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a recepción leadni. Ennek elmulasztása esetén a 4% Fitness jogosult 2000,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles 2000,- Ft-ot a 4% Fitness részére megfizetni.
A bérlet elvesztése esetén 200 Ft-ot számolunk fel az új kártya kiállításának költségére. Törölköző térítésmentesen, de 1000,- Ft letét ellenében a recepción igényelhető.
A 4% Fitness egyoldalúan jogosult az eszközök (pl.: TRX) használatának ellenértékét a bérlet díján felül meghatározni.
A talált tárgyakat minden a 4% Fitness területén tartózkodó személy a recepción köteles leadni. A talált tárgyakat a 4% Fitness egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.
I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések
A 4% Fitness szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe;
A 4% Fitness szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;
A 4% Fitness szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani; 16 éven aluli személyek a 4% Fitness szolgáltatásait nem vehetik igénybe, kivéve, ha azt a vendég részére a 4% Fitness teremmenedzsere a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy felügyelő segíti; (Kivétel ez alól, ha a 4% Fitness a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edző biztosítása)
A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;
A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni tilos;
A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos; A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe; A sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem

használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények a recepción jelezhetőek.
I.5. A 4% Fitness területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések
A 4% Fitness területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos: dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;
bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök); élő állat, étel, ital (kivéve a 4% Fitness büféjében árusított termékek); olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a 4% Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; a 4% Fitness engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.
A 4% Fitness területén kizárólag a 4% Fitness-ban árusított termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen lehet.
A 4% Fitness területén kizárólag a 4% Fitness előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:
vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;
játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint
reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.
A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével a 4% Fitness-nak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a 4% Fitness köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.
I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás
A 4% Fitnessban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, a 4% Fitness által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.
A 4% Fitness kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.
I.7. Felelősségi szabályok
A 4% Fitness területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a 4% Fitness által megbízott, megfelelő

képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A 4% Fitness területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a 4% Fitness nem vállal felelősséget.
A 4% Fitness nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.
A 4% Fitness területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a 4% Fitness szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.
A 4% Fitness területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a 4% Fitness- nak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.
A 4% Fitness szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, valamint az értékmegőrző használatát biztosítja, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény és értékmegőrző kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak fitnesz termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. A 4% Fitness nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, amelyek az értékmegőrző nem rendeltetésszerű, napi gyakorlatnak nem megfelelő használatából erednek, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben a 4% Fitness-ba magukkal hozni.
Az öltözőszekrény/lakat, értékmegőrző kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A 4% Fitness nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.
A látogatók kötelesek a 4% Fitness részére megtéríteni az általuk okozott károkat.
I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések
A 4% Fitness-ben, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A 4% Fitness látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videó felvétel készülhet és azt a 4% Fitness a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 4% Fitness tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a 4% Fitness akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. 4% Fitness vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról a 4% Fitness előzetesen értesíti a vendégeit.
Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a 4% Fitness-szal szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a 4% Fitness-szal szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.
II. A 4% Fitness szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések
II.1. Body terem
A gépek törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A body teremben utcai cipő és papucs használata tilos.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.
Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért a 4% Fitness nem vállal felelősséget.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépek használata, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.
A body terembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.
A kardiogépek csak bemelegítés céljából vehetők igénybe, egy vendég egy kardio gépet legfeljebb 60 percig használhat.
II.2. Aerobik terem
Az aerobik teremben utcai cipő használata tilos.
A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére a 4% Fitness nem köteles.
Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a

fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.
Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.
A szolgáltatást igénybe vevő személynek tilos az aerobic terem nyílászáróit nyitni, illetve zárni. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat gépeket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.
Az órákon mobiltelefon használata tilos.
II.3. Szauna
A szauna esetén jelen Házirend ismételten és kifejezetten rögzíti, hogy az kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban, saját felelősségre vehető igénybe.
A bérletek a szauna használatát is magukba foglalják. A szolgáltatást igénybe vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy a 24.00 és 04.00 óra közötti időszakban a berendezések megóvása, élettartamuk megnövelése érdekében azok nem üzemelnek.
A szauna kizárólag törölköző és arra alkalmas – természet és szauna barát – papucs használata mellett vehető igénybe. A szauna padokra papuccsal fellépni tilos.
A szaunát minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni.
A vészcsengő kizárólag indokolt esetben használható.
II. 4. Egyéb rendelkezések
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a 4% Fitness munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.
A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a 4% Fitness munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a 4% Fitness üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható.
4% Fitness kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (szolgáltatást igénybe vevő) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen cselekménye a 4% Fitness üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. Szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát a 4% Fitness egyoldalúan gyakorolhatja.
A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy a 4% Fitness-szal szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

A 4% Fitness munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.
A 4% Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a 4% Fitness munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.
Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő: Általános segélyhívó, Mentők, Tűzoltó, Rendőrség: 112
A fenti Házirend hatályos 2017. Szeptember 1-től
Kelt: Budapest, 2017. Szeptember 1.
A 4% Fitness mozgásközpont valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.
Négyszázalék Kft. üzemeltető Csarnai Csaba ügyvezető

Budapest, 2022.12.22.